ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 11/ΚΔ/2020

 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ  προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό µε σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών Ελέγχου – Συντήρησης - Αναγόμωσης Πυροσβεστήρων διαφόρων τύπων, σύμφωνα με τα Παραρτήματα και με τους όρους που περιγράφονται στην Διακήρυξη.

 

 

 1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

 

Επωνυμία

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ

Ταχυδρομική διεύθυνση

Ηλιουπόλεως 111

Πόλη

Υμηττός - Αθήνα

Ταχυδρομικός Κωδικός

172 37

Χώρα

ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός CPV

50413200-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης

Τηλέφωνο

210 9799362

Φαξ

210 9718932

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο 

gathanasopoulou@eas.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Αθανασοπούλου Γεωργία

Υποδιεύθυνση Προμηθειών

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL)

 www.eas.gr

 

 

 

 1. Επικοινωνία – Πρόσβαση στα έγγραφα της Πρόσκλησης

 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης είναι διαθέσιμο για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση:

 

 • στη διεύθυνση (URL): http:// www.eas.gr
 • μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΚΗΜΔΗΣ.

 

Για τυχόν έντυπη παραλαβή των τευχών ή μέρους αυτών οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής που βρίσκονται επί της οδού Ηλιουπόλεως 111, Υμηττός και συγκεκριμένα από την Υποδιεύθυνση Προμηθειών 3ος όροφος, γραφείο 304Α κα Αθανασοπούλου Γεωργία τηλ. 210 9799362, fax 210 9718932, e-mail: gathanasopoulou@eas.gr κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8:00 πμ– 15:00 μμ.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και ταχυδρομικώς τα παραπάνω έγγραφα της Σύμβασης με εντολή τους σε ταχυδρομική υπηρεσία της επιλογής τους με χρέωση του παραλήπτη και χωρίς η Υπηρεσία να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη παράδοσή τους στον ενδιαφερόμενο.

Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της Διακήρυξης διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν αντίγραφο δεν είναι πλήρες, δικαιούνται να ζητήσουν από την Υπηρεσία Διενέργειας, νέο πλήρες αντίγραφο εντός πέντε (5) ημερών από την παραλαβή του. 

 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων επιλέξει το ηλεκτρονικό μέσο για την παραλαβή της διακήρυξης πρέπει να ενημερώσει με τα στοιχεία του (π.χ. Επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός Τ.Κ. αριθμός τηλεφώνου, αριθμός μηχ. τηλεομοιοτυπίας, e-mail κ.λπ.) την αναθέτουσα αρχή, ώστε να καταστεί δυνατή η ενημέρωσή του σε περίπτωση τυχόν διευκρινιστικών ερωτημάτων. 

 

 

 1. Στοιχεία Διαδικασίας

 

Είδος διαδικασίας

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

 

 1. Συνοπτική Περιγραφή φυσικού αντικειμένου της σύμβασης

 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Ανάδειξη Μειοδότη Παροχής Υπηρεσιών για Έλεγχο – Συντήρηση – Αναγόμωση Πυροσβεστήρων διαφόρων τύπων.

 

Η παρεχόμενη υπηρεσία κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 50413200-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης.

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 9.009,22 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 7.265,50 ΦΠΑ: € 1.743,72).

 

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα.

 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής.   

 

 

 1. Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στη διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής και ειδικότερα στο Γραφείο Διακίνησης Αλληλογραφίας της ΕΑΣ ΑΒΕΕ, στην οδό Ηλιουπόλεως 111, 172 37 Υμηττός, 1ος όροφος.

 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 13/7/2020 και ώρα 11.00.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν θα γίνεται αποδεκτή καμία προσφορά.

 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί δημόσια, την 15/07/2020 και ώρα 11.15 στα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης της αναθέτουσας αρχής.

 

 1. Χρόνος ισχύος των προσφορών

 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για εκατό είκοσι μέρες (120) (άρθρο 97, παρ. 4, N.4412/2016) ημερολογιακές ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

 

 

 1. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική


Επισυναπτόμενα αρχεία

 

Προκηρύξεις

Επικοινωνία

 • Ηλιουπόλεως 111
 • 172 37 - Υμηττός, Αττική
 • info@eas.gr
 • 2109799000
 • 2109799162