ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Περίληψη Διακήρυξης υπ’ αριθμ. 03/ΚΔ/2020)

 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ  προκηρύσσει τη διενέργεια διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης στις εγκαταστάσεις των ΕΑΣ, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι και με τους όρους που περιγράφονται στην  Διακήρυξη.

 

Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α):

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ

Στοιχεία Α.Α.:

Ηλιουπόλεως 111

172 37 Υμηττός – Αθήνα

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL)

www.eas.gr

Είδος / αναθέτουσας Αρχής:

Ν.Π.Ι.Δ

Κύρια Δραστηριότητα Α.Α.:

Αμυντική Βιομηχανία

 

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Αντικείμενο Σύμβασης

Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης

Κωδικός CPV

79713000-5 «Υπηρεσίες Φύλαξης»

 

Διάρκεια Σύμβασης

Δικαίωμα προαίρεσης

24 μήνες

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος, με τους ίδιους όρους.

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των   3.265.386,45 €  πλέον ΦΠΑ (για δύο (2) έτη)

και η εκτιμώμενη αξία του option ανέρχεται στο ποσό των   1.632.693,23 €  πλέον ΦΠΑ

 

Κριτήριο ανάθεσης

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 23/03/2020 και ώρα 23:59

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

 

Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε  Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 89782

Η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :   www.eas.gr .

 

Αρμόδιος για πληροφορίες

Λυμπεροπούλου Αφροδίτη

Υποδιεύθυνση Προμηθειών

Τηλέφωνο 210 9799353

alimperopoulou@eas.gr

Αρ. Πρ. της Διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού

03/ΚΔ/2020

Γλώσσα υποβολής προσφορών

Ελληνική

 


Επισυναπτόμενα αρχεία

 

Προκηρύξεις

Επικοινωνία

  • Ηλιουπόλεως 111
  • 172 37 - Υμηττός, Αττική
  • info@eas.gr
  • 2109799000
  • 2109799162