ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 12/ΚΔ/2020

ΜΑΤΑΙΩΣΗ & ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 12/ΚΔ/2020.

περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Νο 14/ΚΔ/2020

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ» (ΕΑΣ) προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για την «Παροχή Υπηρεσιών Ταχυμεταφοράς (Courier) Εγγράφων και Δεμάτων».

περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 15/ΚΔ/2020

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή Φορέα «Παροχής Υπηρεσιών Οικονομικού ελέγχου για το έτος 2020» σύμφωνα με το Παράρτημα Ι και με τους όρους που περιγράφονται στην Διακήρυξη.

περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 13/ΚΔ/2020

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ προκηρύσσει τη διενέργεια διαγωνισμού 13/ΚΔ/2020 με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ gια την ανάδειξη αναδόχου / αναδόχων Παροχής Υπηρεσιών φύλαξης στις κτιριακές εγκαταστάσεις της εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στην Διακήρυξη.

περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 12/ΚΔ/2020

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ προκηρύσσει τη διενέργεια διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάδειξη αναδόχου για την συνδρομή τεχνογνωσίας και εξειδικευμένου προσωπικού για την υλοποίηση προγράμματος παραγωγής για δέκα (10) μήνες σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στην Διακήρυξη.

περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 11/ΚΔ/2020

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό µε σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών Ελέγχου – Συντήρησης - Αναγόμωσης Πυροσβεστήρων διαφόρων τύπων.

περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 10/ΚΔ/2020

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ προκηρύσσει τη διενέργεια διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια θαλάμου αμμοβολής με ανακύκλωση υλικού αμμοβολής σύμφωνα με το Παράρτημα Ι και με τους όρους που περιγράφονται στην Διακήρυξη.

περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 09/ΚΔ/2020

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ προκηρύσσει τη διενέργεια διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την παροχή υπηρεσιών λογιστικής / διοικητικής υποστήριξης για ένα (1) έτος σύμφωνα με το Παράρτημα Ι και με τους όρους που περιγράφονται στην Διακήρυξη.

περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 07/ΚΔ/2020

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ προκηρύσσει τη διενέργεια διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την παροχή ειδικού διαχειριστικού / δικανικού ελέγχου αναφορικά με τη λειτουργία της Αναθέτουσας Αρχής για τα έτη 2015-2019. στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ για τα έτη 2015 έως και το 2019, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι και με τους όρους που περιγράφονται στην Διακήρυξη.

περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Νο 566-01.04.2020.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης να υποβάλλει προσφορά για την επιλογή αναδόχου για την «Κατασκευή και Προμήθεια Παλετών Γενικής Χρήσεως», σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα.

περισσότερα

Προκηρύξεις

Επικοινωνία

  • Ηλιουπόλεως 111
  • 172 37 - Υμηττός, Αττική
  • info@eas.gr
  • 2109799000
  • 2109799162