ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 10/ΚΔ/2020

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ προκηρύσσει τη διενέργεια διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια θαλάμου αμμοβολής με ανακύκλωση υλικού αμμοβολής σύμφωνα με το Παράρτημα Ι και με τους όρους που περιγράφονται στην Διακήρυξη.

περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 09/ΚΔ/2020

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ προκηρύσσει τη διενέργεια διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την παροχή υπηρεσιών λογιστικής / διοικητικής υποστήριξης για ένα (1) έτος σύμφωνα με το Παράρτημα Ι και με τους όρους που περιγράφονται στην Διακήρυξη.

περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 07/ΚΔ/2020

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ προκηρύσσει τη διενέργεια διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την παροχή ειδικού διαχειριστικού / δικανικού ελέγχου αναφορικά με τη λειτουργία της Αναθέτουσας Αρχής για τα έτη 2015-2019. στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ για τα έτη 2015 έως και το 2019, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι και με τους όρους που περιγράφονται στην Διακήρυξη.

περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Νο 566-01.04.2020.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης να υποβάλλει προσφορά για την επιλογή αναδόχου για την «Κατασκευή και Προμήθεια Παλετών Γενικής Χρήσεως», σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα.

περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 01/ΚΔ/2020

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ προκηρύσσει τη διενέργεια διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις εγκαταστάσεις των ΕΑΣ, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι και με τους όρους που περιγράφονται στην Διακήρυξη.

περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 05/ΚΔ/2020

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ προκηρύσσει τη διενέργεια διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάδειξη αναδόχου/ων μεταφοράς των εργαζομένων των ΕΑΣ, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι και με τους όρους που περιγράφονται στην Διακήρυξη.

περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 03/ΚΔ/2020 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ προκηρύσσει τη διενέργεια διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης στις εγκαταστάσεις των ΕΑΣ, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι και με τους όρους που περιγράφονται στην Διακήρυξη. (σελίδα 71 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ τροποποιείται η παράγραφος 7.)

περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ . 02/ΚΔ/2020

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ προκηρύσσει τη διενέργεια διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια 168.432 λίτρων Φρέσκου Παστεριωμένου Αγελαδινού Γάλακτος, για τους Δικαιούχους Εργαζομένους της, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι και με τους όρους που περιγράφονται στην Διακήρυξη.

περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 03/ΚΔ/2020

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ προκηρύσσει τη διενέργεια διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης στις εγκαταστάσεις των ΕΑΣ, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι και με τους όρους που περιγράφονται στην Διακήρυξη.

περισσότερα

Διαγωνισμός 19/ΚΔ/2019

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό µε σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας Εργαζομένων» σύμφωνα με το Παράρτημα Ι και με τους όρους που περιγράφονται στη Διακήρυξη.

περισσότερα

Προκηρύξεις

Επικοινωνία

  • Ηλιουπόλεως 111
  • 172 37 - Υμηττός, Αττική
  • info@eas.gr
  • 2109799000
  • 2109799162